Fakivágási engedély

Fakivágási engedély kérelem

A fakivágási engedély a 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály szabályozza. Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. A fakivágási engedély köteles magánterületen is. 

Letölthető fakivágási engedélykérelem formanyomtatvány

fakivágási engedély

fakivágási engedély

Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A fakivágási engedély formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Fakivágási engedély kérelmet kell benyújtani nyomtatványon. Az engedélyt minden, kivágandó fa esetén meg kell kérni a Jegyzőtől. Egy kérvényen több, ugyanazon helyen lévő fa kivágására is lehet engedélyt kérni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, címét,
  • a kivágandó fa vagy fák helyének meghatározását,
  • a fa fajtáját,
  • darabszámát,
  • a kivágási kérelem indoklását.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy

c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A fakivágási kérelem/bejelentés kötelező tartalmi elemei:

  • A kivágás indoka
  • Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással)
  • A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek) felsorolása
  • A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása
  • A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása

A közterületen található fás növény az Önkormányzat tulajdonát képezi függetlenül attól, hogy azt ki ültette.

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel

fehér akác* (Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)
kései meggy (Padus serotina)
amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
zöld juhar (Acer negundo)

A fakivágás az egyik legnagyobb tapasztalatot igénylő kerti munka, bízza szakemberre. Tájékoztató az épület bontás szabályairól